Partiprogram

Målet til HalsaLista er at tjenestene vi har i dag skal bestå!

Vi ble det 3. største partiet i 2019, og vi fortsetter kampen for innbyggerne i Heim.

For å få inn de engasjerte folkene vi har på lista vår, trenger vi din stemme!

Vi lover å holde deg oppdatert om det som foregår, vi vil kjempe for en bedre hverdag for alle, og jobbe for at tjenestetilbudet opprettholdes i hele Heim!

Det er i utkantene at verdiene skapes!

1 - Økonomi

Vi ønsker aktivitet i hele Heim, og det aller viktigste for å opprettholde gode tjenester, er en solid økonomi. HalsaLista har kjempet utrettelig for å få budsjettet i balanse, og 2022 endte med et solid overskudd. Heim er på rett vei!

Vi vil:
• Halvere eiendomsskatten til 2022-nivå, og kutte ytterligere etter hvert som økonomien tillater det. Mange har fått doblet eiendomsskatten siden i fjor.
• Ta de variable inntektene ut av driftsbudsjettet, og bruke Havbruksfondet til investeringer.
• Holde igjen på den økende gjelden. Vi nærmer oss 1 milliard, og rentene stiger.
• Kvalitetssikre budsjettprosessen, og forbedre dialogen mellom politisk og administrativt nivå. De som arbeider i kommunen vet hvor skoen trykker.

2 - Næringsliv – Landbruk – Turisme

Det er full fart i næringslivet i kommunen, og det er inspirerende å se alle som satser på egenhånd med hjelp fra næringsfondet. Det åpner seg mange muligheter «Utenfor porten» på Holla. Men bedriftene trenger mer strøm og flere arbeidsfolk!

Vi vil:
• Redusere de kommunale saksbehandlingsgebyrene.
• Legge bedre til rette for et inkluderende arbeidsliv, vi vil trenger alle
• Bidra med støtte til utvikling og videreføring av landbruket.
• Presentere våre nye landsmenn for arbeidslivet i Heim, det er mye kompetanse tilgjengelig.
• Arbeide videre med Heims energiplan for å sikre kommunen nødvendig infrastruktur og lokal energiproduksjon.
• Støtte Heim Næringsforenings arbeid med profilering av næringslivet og turismen i kommunen.

3 - Oppvekst – Barn – Ungdom

Heim har et godt og variert oppveksttilbud. Vi har full barnehagedekning og flere skoler i den lange kommunen vår. Rekruttering av ansatte i barnehagene og skolene har blitt en utfordring som vi må løse. Tilbudet vi gir barn og ungdom er viktig for framtiden. Heim kommune har barnet i sentrum og satser på «Laget rundt barnet», der flere etater er med. Dette ønsker vi i HalsaLista å styrke.

Vi vil:
• Opprettholde dagens barnehage- og skolestruktur så lenge det er pedagogisk forsvarlig.
• Gi skolene tilbud om MOT.
• Legge til rette for et godt samarbeid mellom barnehage, skole og lokalt næringsliv.
• Gi barna færre og bedre lekser.
• Se på organiseringen av sentrumsbarnehagene på Kyrksæterøra.
• Gi helsestudenter med tilhørighet til Heim praksisplass i kommunen.
• Sette av 1 million til sommerjobb for ungdom, gjerne med vedlikehold av kommunale bygg.
• Ha variert og tilpasset undervisning, ikke bare iPad.
• Fortsette samarbeidet med Møre og Romsdal om den videregående skolen.

4 - Helse – Alderdom

Eldrebølgen gir flere eldre og flere med demens. Uten omstilling trengs det dobbelt så mye helsepersonell ved sykehjemmene våre. Det er umulig, og det må tenkes nytt om hvordan vi skal sikre de eldre en verdig og aktiv alderdom. Vi håper innføringen av Heltidsreformen vil gi økt bemanning.

Vi vil:
• Bygge livsløpsboliger i tilknytning til sykehjemmene.
• Organisere eldreomsorgen så man unngår ensomhet.
• Bruke 1 million på uttesting av velferdsteknologi og automatisering som vaskeroboter og robotklippere.
• Spisse arbeidsoppgavene for sykepleiere og hjelpepleiere, og overlate noen oppgaver til andre.
• Gi flere uføre muligheten til å delta i omsorgsarbeidet, tilpasset sin arbeidsevne.
• Videreføre livsgledesykehjemmene.
• Innføre langvakter for helsepersonell som ønsker det.

5 - Frivillighet – Kultur – Idrett

Frivilligheten står sterkt i Heim, og det er mye å velge i, blant de mange lagene og foreningene. Vi tror det nye kulturfondet vil skape mye aktivitet, og gi oss flotte opplevelser. Det er gledelig at frivilligheten har etablert ombruksbuer på Liabø og Kyrksæterøra, det har hjulpet mange allerede. Samtidig sliter flere foreldre med å betale for treningsavgifter og andre aktiviteter for barna sine.

Vi vil:
• Få på plass en ordning for å sikre kultur- og idrettstilbudet for alle.
• Øke støtten til lag og foreninger.
• Sikre finansieringen av ombruksbuene.

6 - Grensejustering

Kommunereformen er ikke over. Høyre har allerede lovet nye sammenslåinger, og hvis meningsmålingene stemmer, får de det som de vil. Når det blir snakk om ny runde med kommunesammenslåing, må det utredes hvor grendene vil.

Vi vil:
• Utrede en grensejustering for å få svar på hva innbyggerne i utkantene ønsker seg, og hva konsekvensene blir for skolene, næringslivet og resten av lokalsamfunnet.

7 - Trafikk – Samfunn

Heim er en langstrakt kommune, og det er viktig at hele kommunen kan tas i bruk. Den lokale drosjen på Halsa har gjenoppstått, og vi håper det vil gi større fleksibilitet. Når ulykken er ute kommer Heim Brann og redning først, med utstyr og kompetanse, det gir trygghet!

Vi ønsker oss:
• Bedre kollektivtilbud fra utkantene til Kyrksæterøra.
• Lokale ladestasjoner.
• En utleieordning for kommunens elbiler.
• Studentrabatt på buss.
• Støtte til vakttjeneste for lokal drosje på kveld og helg.
• Hjem for en 50-lapp fra Surnadal og Rindal på helg så ungdommene kommer seg trygt hjem.
• Prioritert bistand fra Surnadal politistasjon.
• Bedre korrespondanse til byene og flyplassene rundt oss.

8 - Miljø – Energi

Vi er bare i begynnelsen av klimaendringene, og det haster å få på plass tiltak. Bare 50% av energien vi bruker er elektrisk, og Norge og Heim trenger dobbelt så mye strøm i årene som kommer.

Vi vil:
• Etterlyse midler til oppgradering av vannkraftverkene, montering av solceller, ENØK-tiltak som etterisolering og varmepumper, og overgang til smarte elektriske motorer.
• Installere solceller på kommunale boliger med solforhold.
• Ikke bygge ut vindkraft, men utrede andre energikilder som atomkraft.
• At klimakoordinator bistår kommune, næringsliv og landbruk med søknader.
• Sikre naturmangfoldet.

9 - Utfordringer

Heim går bedre enn noen gang, og vi har fått på plass mange av saken vi har kjempet for. Men det er rom for forbedringer, og kommunen vår står foran store utfordringer i årene som kommer.

Eldrebølgen: Flere eldre gir færre arbeidstakere, og rekrutteringsproblemene truer hele den kommunale sektoren, ja hele sosialdemokratiet vårt. Vi kan ikke drive som vi har gjort, og vi har flere forslag til løsninger. Og det haster å iverksette tiltakene.
Klima: I sommer satte verden varmerekord, det har ikke vært varmere siden mennesket kom til Europa for 100.000 år siden. Kommunen og innbyggerne må bidra til grønne løsninger der vi kan.
Kunstig intelligens: Stadig smartere datamaskiner kan gjøre verden til et paradis med mye fritid, eller gi oss en verden med galopperende arbeidsløshet. Vi må holde teknologien i tømmene og sikre like muligheter for alle.

Bli medlem

Støtt HalsaLista - bli med på laget! 🧡

Vi fortsetter kampen for et levende Halsa!

Enten
Vipps kr 200,- til 605821
eller
betal kr 200,- til kontonummer 3930.10.14817.

Merk betalingen med navnet ditt.

Styret vårt

Vi jobber for HalsaLista!

Einar Vaagland

Leder

Irene Røe Vaagan

Nestleder

Torstein Hyldbakk

Kasserer

Vidar Henden

Styremedlem

Randi Settemsdal

Varamedlem/Valgkomite

Tove Kristin Aasbø

Varamedlem/Valgkomite

Kristen Nordvik

Revisor

Våre listekandidater

Vi vil ha aktivitet i hele Heim kommune!
Einar Vaagland

Einar Vaagland

54 år - Vågland

- Jeg vil passe på at de demokratiske spillereglene følges!

Einar sitter i kommunestyret og formannskapet i Heim, og har skapt mange avisoverskrifter de siste årene.

Han brenner for demokratiet og har stått i bresjen for flere lovlighetskontroller. Han er gift med Marita, og de har tre gutter.

Einar jobber som datadoktor i Surnadal, trener volleyball og er nestleder i Halsa Ballklubb, og sitter i styret i Halsa Musikkutvikling. På fritiden spiller han piano og programmerer.

Iren Røe Vaagan

Iren Røe Vaagan

47 år - Halsanaustan

- Jeg kommer til å kjempe for de i utkantene i kommunen!

Irene sitter i kommunestyret og driftsutvalget i Heim.

Hun driver gård med saueproduksjon og lager lokalprodusert mat, Blåfjell-lam, som hun selger. Irene har 4 barn med Kristen.

Hun er bl.a. leder for MidtNorge Gjeterhundlag og Blåfjella sau og geit, samt aktiv i flere lag og organisasjoner både lokalt og på fylkesnivå.

Sverre Vullum

Sverre Vullum

51 år - Halsanaustan

- Jeg ønsker å bidra til at folk flytter til Heim, og sørge for gode kommunale tilbud i mitt eget nærområde!

Sverre sitter i kommunestyret og driftsutvalget i Heim. Han driver gård med melkeproduksjon, kjøttproduksjon og sauehold. Han selger gårdsprodukter gjennom Åsbøteigen gård. Han er gift med Hilde, og de har to gutter. Sverre er over gjennomsnittet interessert i Massey Ferguson og landbruksutstyr og bruker mye tid på dette.

Asbjørg Sæterbø

Asbjørg Sæterbø

49 år - Kyrksæterøra

- Nei til vindmøller i Heim!

Asbjørg jobber som driftsoperatør for Equinor på Tjeldbergodden, og bor sammen med Jørulf og to barn på 12 og 15 år ved Kyrksæterøra.

Hun er engasjert i naturen, og liker å ta en tur til fjells når anledningen byr seg.

Kristen Nordvik

Kristen Nordvik

46 år - Halsanaustan

- Jeg vil arbeide for å skape flere arbeidsplasser her i Halsa!

Kristen er gift med Irene og har 4 barn.
Han jobber som møbelsnekker på Kvanne og Nordvik Møbelfabrikk.

Han ukependler og har bodd på Halsa siden 2005. Han er interessert i jakt og friluftsliv.

Marita Swensen Vaagland

Marita Swensen Vaagland

50 år - Vågland

- Jeg brenner for barnas oppvekstsvilkår!

Marita jobber som lærer på Halsa barne- og ungdomsskole. Hun er gift med Einar og har tre snart voksne gutter.

Marita er leder i Utdanningsforbundet Heim, og bruker fritiden på å følge opp barna og lufte hunden Rafferty.

Hun spiller og trener unge og eldre på volleyball, og stiller som badevakt i den flotte svømmehallen vår.

Odd Sandnes Mandal

Odd Sandnes Mandal

37 år - Vågland

- Frivillig arbeid er et godt møtested for enslige!

Odd jobber som tilkallingsvikar på Bunnpris Halsanaustan.

Å ta vare på de eldre og beholde ungdommen i bygda står høyt på hans liste. Da trengs det arbeidsplasser.

Odd liker friluftsliv og å være sosial på f.eks kafé. Hjemme koser han seg med musikk og gode bøker og filmer.

Anne Betten

Anne Betten

37 år - Betna

- Jeg vil jobbe for å beholde barnehagen og skolen som i dag, og for at elevene skal stå fritt når de søker på videregående skoler!

Anne arbeider som barne- og ungdomsarbeider i Surnadal. Hun er gift med Roger og de har 4 barn.

Anne er ivrig innen fotball, håndball og skyting.

Alan Akram

Alan Akram

40 år - Halsanaustan

- Ungdommene trenger omsorg og et møtested!

Alan har vært bilselger i Oslo, men leter etter ny jobb i Halsa. Han er sammen med Oddny, og kommer opprinnelig fra Kurdistan.

Alan brenner for å gi ungdommene et tilbud, og på fritiden deltar han i alt som foregår i bygda.

Oddny Indreiten

Oddny Indreiten

53 år - Halsanaustan

- Jeg vil at alle skal ha de samme mulighetene!

Oddny er driftsleder for personalrestauranter i Oslo og pendler etter hun flyttet hjem til Halsa i fjor.

Hun har samboer, to gutter og en liten hund.

Oddny er engasjert i rettferdighet og lik mulighet for alle. Fritiden går med til å stelle med gården hun har overtatt etter sine foreldre.

Bli medlem

Støtt HalsaLista og bli med på laget! 🧡

Vi fortsetter kampen for et levende lokalsamfunn!

Enten
Vipps kr 200,- til 605821
eller
betal kr 200,- til kontonummer 3930.10.14817.

Merk betalingen med navnet ditt.

Ta kontakt

HalsaLista, Våglandsvegen 225, 6683 Vågland

Ring

Einar Vaagland
+47 9523 5823

Send epost